Terugblik en vooruitkijken met o.a. Diederik Gommers


Leerpunten pandemie en wat nu?

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij HI

HI waardeert het vertrouwen dat u in haar stelt en zal daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. HI respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van haar Website en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van bepaalde categorieën persoonsgegevens is conform de Wet bescherming persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Verzameling en gebruik van (persoons)gegevens

Bestellingen
Indien u een bestelling plaatst, heeft HI de volgende (persoons)gegevens nodig om uw bestelling uit te voeren, u van het verloop daarvan op de hoogte te houden en de betaling af te wikkelen:

 • Voorletter(s) en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Incassogegevens

Indien u hier geen bezwaar tegen heeft kan HI uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over de ontwikkeling van de Website en/of relevante informatie en aanbiedingen van HI.

E-mailnieuwsbrief
Indien u een of meerdere gratis e-mailnieuwsbrieven wenst te ontvangen die door HI worden aangeboden, dient u uw e-mailadres te verstrekken. Dit e-mailadres wordt gebruikt om u de gratis e-mailnieuwsbrief toe te zenden en eventueel, indien u heeft aangegeven hier prijs op te stellen, om u te informeren over de ontwikkeling van de Website en/of het toesturen van relevante informatie en aanbiedingen van HI.

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijde afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief.

Verzoek om informatie
Indien u HI verzoekt om informatie (zoals catalogi, brochures en dergelijke) toe te zenden, dient u in ieder geval de volgende (persoons)gegevens te verstrekken om aan dit verzoek te kunnen voldoen:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Postadres

Toegang tot het besloten gedeelte
Om toegang te krijgen tot de besloten gedeelten van de Website, zoals bijv. FORMS (inschrijfmodule), (hierna te noemen: het ‘Besloten Gedeelte’), dient u een account aan te maken. Om een account aan te kunnen maken, dient u de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Deze gegevens gebruiken wij voor het toekennen en beheren van accounts en de bestrijding van c.q. controle op misbruik en/of oneigenlijk gebruik van producten en diensten die toegankelijk zijn via uw account.

Voor inschrijving voor geaccrediteerde nascholing hebben we daarnaast de volgende gegevens van u nodig:

 • Telefoonnummer
 • Functie
 • Privé- en/of werkadres
 • Beroepsvereniging
 • Accreditatienummers
 • Organisatie waar u werkzaam bent/studeert
 • Incassogegevens
 • Voorschrijvingsbevoegdheid

Deze door u verstrekte gegevens gebruiken wij voor de verdere ontwikkeling en verbetering van de Website, producten en dienstverlening en, indien u hier geen bezwaar tegen heeft, om u te informeren over de ontwikkeling van de Website en/of het toesturen van relevante informatie en aanbiedingen van HI.

Overige vormen van gebruik
Daarnaast kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van overeenkomsten tussen u en HI
 • Het (technisch) mogelijk maken van de dienstverlening
 • De verdere ontwikkeling en verbetering van de Website, producten en dienstverlening
 • Ten behoeve van de beveiliging van de Website, producten en dienstverlening en het tegengaan van misbruik daarvan
 • Het leveren van relevante informatie en aanbiedingen van HI

Overige gegevens
HI legt informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag op de Website vast (onder andere het gebruikte IP-adres) ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten, alsmede voor de beveiliging van onze Website. HI legt slechts informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag op het Besloten Gedeelte vast (onder andere het gebruikte IP-adres) indien er een vermoeden bestaat dat er via uw accountmisbruik en/of oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de producten en diensten die toegankelijk zijn via het Besloten Gedeelte.

HI verstrekt uw gegevens niet aan derden

HI zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij:

 • U hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven
 • Deze verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een tussen partijen gesloten overeenkomst
 • Deze verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen
 • Deze verstrekking noodzakelijk is ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van klanten en gebruikers van de Website

Inzage en verbetering van uw gegevens
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die HI van u heeft. Indien de informatie onjuist is, kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u, vergezeld van een geldig wettelijk identiteitsbewijs ter identificatie, op de volgende manieren richten aan HI:

 • Per e-mail: info@healthinvestment.nl
 • Schriftelijk: Klantenservice Health Investment, Oudegracht 6, 3511 AM Utrecht

Op voornoemde adressen kunt u ook terecht voor eventuele vragen. Op het Besloten Gedeelte kunt u uw eigen persoonsgegevens bekijken en zo nodig zelf aanpassen in uw account.

Recht van verzet
Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u kosteloos bezwaar maken indien deze gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. Uw bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt op de volgende manieren richten aan HI:

 • Per e-mail:info@healthinvestment.nl
 • Schriftelijk: Klantenservice Health Investment B.V, Oudegracht 6, 3511 AM Utrecht

Privacy beleid van derden
Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de Website zijn verbonden. HI aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. HI adviseert u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze websites.

Wijzigingen

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de Privacy Verklaring is steeds te vinden op de Website. HI adviseert dan ook deze Privacy Verklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u persoonsgegevens aan HI verstrekt.

Vragen
Onze klantenservice helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van het bovenstaande.

Health Investment B.V.
E-mail: info@healthinvestment.nl
Telefoon: 030-2231797 

© 8-6-2018 Health Investment B.V.


Begrepen
Livestreamer maakt gebruik van functionele cookies om dit webinar portal goed te laten functioneren. Er worden geen gebruikersgegevens gedeeld met derde partijen.